Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans

 

Die TN&A is ’n geakkrediteerde tydskrif en word uitgegee deur die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek, met finansiële steun van die Nederlandse Taalunie. Die tydskrif wil die studie van die Nederlandse taal-, letterkunde en kultuur bevorder, ook in sy verhouding tot die Afrikaanse taal- en letterkunde. Daarbenewens wil die SAVN die Afrikaanse taal- en letterkunde deur middel van die TN&A in Nederlandstalige gebiede bevorder. Die tydskrif verskyn twee keer per jaar.

Lede is outomaties op die tydskrif ingeteken.

Akademiese bydraes tot die TN&A kan gerus aan die redakteur vir keuring voorgelê word:

 

Redakteur:

Prof. Phil van Schalkwyk
Interne bussie 395
Skool vir Tale
Frans du Toit-gebou, kamer 241
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
P/s X6001
2520 Potchefstroom
Tel.: 018 299 1781
E-pos:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klik hier vir die stylblad (riglyne aan outeurs).  

 

Uitgawes:

 

TN&A 2015 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | Afrikaans en 17de-eeuse briewe uit die see (C. Jac Conradie) | Die ontwikkeling van en die verbande tussen die Nederlandstalige en die Afrikaanse letterkunde (deel 2) (H.P. van Coller) | De verspreiding van François Valentyns Oud en Nieuw Oost-Indiën in de achttiende en de negentiende eeuw (Siegfried Huigen) | Het ‘Vlaams’, een taal of een misverstand? (Jacques Van Keymeulen)

 

TN&A 2014 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | Brieven als Buit: Zicht op het andere taalverleden (Marijke van der Wal) | Die ontwikkeling van en die verbande tussen die Nederlandstalige en die Afrikaanse letterkunde (deel 1) (H.P. van Coller) | ‘E-POS II’. Transnationale relaties in de poëzie van Peter Holvoet-Hanssen en Charl-Pierre Naudé (Yves T’Sjoen) | ‘Ho$h Hollanders’. Die Holland-merker in die 27-tronkbende (Tertius Kapp) | De status van het Afrikaans in Zuid-Afrika en in de Nederlandssprekende landen (Willy Martin)

 

TN&A 2014 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Louise Viljoen) | Roosjes uit de hemeltuin: I H. Dorothea II H. Petronilla (Marius Crous) | Gedigte (Zandra Bezuidenhout) | “[T]og het iets gebeur […] iets wat die jare en die afstand en die aarselende, ontoereikende woorde oorlewe het”. Die gebeurtenis en die getuie in Karel Schoeman se Die uur van die engel (Willie Burger) | Perspektiewe op die kosmopolitisme en transnasionalisme in S.J. Naudé se Alfabet van die voëls (Louise Viljoen) | Opperman se “Ballade van die grysland” as representasie van digterlike vrees (Joan Hambidge) | “[D]ie koue bewe”. Stilstand en beweging in de orfische ruimte van Breyten Breytenbachs gedicht ‘autobiotrophy’ (Yves T’sjoen) | ’n Logografie van verdwyning: Breyten Breytenbach se vyf-en-veertig skemeraandsange uit die eenbeendanser se werkruimte (2014) (Helize van Vuuren) | Herinterpretasies van die Bybelse Moses en Eksodus in hedendaagse Afrikaanse gedigte en liriektekste (Gerda Engelbrecht) | Die gebruik van letterkunde binne die taalverwerwingsklaskamer (Elbie Adendorff)

 

TN&A 2013 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Louise Viljoen) | Gedigte (Hennie van Coller) | Ronelda, Piet en Jan. (Post)koloniale stemmen over de eerste commandeur van Kaap de Goede Hoop (Eep Francken) | De autobiografische delen in Oud en Nieuw Oost-Indiën van François Valentyn (Siegfried Huigen) | “Een negerin, een slavin en meer niet”: aspekte van die uitbeelding van slawerny in Hoe duur was de suiker? (Cynthia McLeod) en Philida: ’n slaweroman (André P. Brink) (Steward van Wyk) | Tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. De gedichten van Marcel R. Breyne tijdens zijn krijgsgevangenschap in de Eerste Wereldoorlog (Geert Buelens) | Grense en “vitale melancholie” in die gedig “Goya als hond” van Stefan Hertmans (Hein Viljoen) | Koherensie in siklusse en gedigreekse van Willem van Toorn (Heilna du Plooy) 

 

TN&A 2013 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | Het proces en de drijfveer: Een analyse van André Brinks Houd-den-bek via de theorieën van “law and literature” (Irma Bluijs) | Die storie van Afrikaans: Perspektiewe op die verlede, hede en toekoms (Wannie Carstens) | In terme van tyd: Tyd en temporaliteit in Agaat van Marlene van Niekerk (Heilna du Plooy) | “De niet weg te poetsen schaduwkant.” Nederlandse buitelandse korrespondente en hulle bediendes in post-apartheid Suid-Afrika (Ena Jansen) | Fokofpolisiekar en die musiek van vervreemding (Burgert Senekal) | Lucebert: Engele, die lelike, grense en die (on)volmaaktheid (Jacques van der Elst) | “Harlekijns in den bonten stoet”? ’n Herbesoek aan die vroeë komiese poësie in Afrikaans (Wium van Zyl)

 

TN&A 2012 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Ronel Foster) | Jan Greshoffs eerste jaar in Zuid-Afrika: hoe een kosmopolitische Hollander een buitenstaander werd (Annemiek Recourt en Ena Jansen) | Jan F.E. Celliers over navolging van buitenlandse voorbeelden (Ingrid Glorie) |  “Dit innerlijk bedrijf, verzinnelijkt” - T.T. Cloete en J.H. Leopold (Heilna du Plooy) | Nederlandse herskrywings van Martinus Nijhoff se ikoniese gedig “Impasse” (Ronel Foster) | Sheila Cussons en Wilma Stockenström in de Nederlandse literatuur (Yves T’Sjoen) |  “Haar art was befok, haar gap was groovy”. Die resepsie van Ronelda Kamfer se Noudat slapende honde in Suid-Afrika en die Lae Lande (Nina Botes) | Trauma, religie en literatuur: Jan Siebelink, Willem Jan Otten en Louis Krüger (Chris van der Merwe) 

 

TN&A 2012 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Ronel Foster) | De innemende verteller Louwrens Penning (Hans Ester) | Rob Antonissen in die Afrikaanse literatuursisteem (Bernard Odendaal en Hennie van Coller) | Breytenbach in Den Haag: Uit de geschiedenis van ’n Seisoen in die paradys. Met een inédit (Eep Francken) | Afrikaanse herskrywings van Martinus Nijhoff se ikoniese gedig “Impasse” (Ronel Foster) | Die “vertaling” van kulturele identiteit in Mamma Medea van Tom Lanoye (2001) en Antjie Krog (2002) (Lucelle Hough en Dorothea van Zyl | Amsterdam “deur die vensters van fiksie”. Literêre verbondenheid en relasionele ruimte in Die sneeuslaper van Marlene van Niekerk

 

TN&A 2011 nr. 2 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | ANNA: ’n Nuwe leksikografiese benadering met nuwe strukture vir ou funksies en gevestigde gebruikers (Rufus H. Gouws) | ANNA: Een WOORDENBOEK met een NAAM (en wat er ACHTER steekt) (Willy Martin) | Sigbare en minder sigbare verhale in Komas uit ’n bamboesstok (D.J. Opperman) en Bres (Leonard Nolens) (Heilna du Plooy) |Die poëtikale poësie van Herman de Coninck (Shaun de Jager) | “De souteneur van zoveel kwaads”: Utopiese en distopiese elemente van die “Nuwe Suid-Afrika” in Tikkop (Adriaan van Dis)  (Steward van Wyk) | Beweging en stilstand in Tommy Wierenga se Joe Speedboot (Catrina Aldrich en Dorothea van Zyl) | Een omstreden schrijver: Nederlandse recensenten over André P. Brink (Natalia Borowska)

d (Igmar Koch) | Michiel Christiaan Vos: de eerste zwarte schrijver in Zuid-Afrika (Siegfried Huigen) | Afwesig uit kanon: die prosageskrifte van die Klerewerkers (Amanda Lourens) | Frans Kellendonk, Koos Pronsloo en de dood “oprecht geveinsd” (Gerrit Olivier) | Marginaliteit, die Afrikaanse letterkunde en die “ongedefinieerde woekering van vryheid” (Philip John) | Clinton V. du Plessis: evangelis van die nihilisme (Luc Renders)

 

TN&A 2011 nr. 1 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | J.M. Coetzee en die Nederlandse letterkunde (J.C. Kannemeyer) | Broeders en zusters, neven en nichten: Verbanden tussen de Vlaamse, Nederlandse en Afrikaanse literaturen (Geert Buelens) | Versoening as ’n dekmantel vir onreg: Die “strippe”-lewe van Nelson Mandela (Antjie Krog) |(Oop) plek(ke): Traumarepresentasie in Armando se De straat en het struikgewas (Cilliers van den Berg) | “Allengs wordt de spruyt een boom” II: De Stellenbossche studentenvereniging “Ons Spreekuur” en de literatuur (1895-1919) (Ingrid Glorie) | Verzoening en vervreemding: Representaties van het “Oosten” en het “Westen” in het werk van Nederlandse migrantenauteurs (Olf Praamstra)

 

TN&A 2010 nr. 2 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Steward van Wyk, Wium van Zyl) | S.V. Petersen se poësie van verwantskap (Hein Willemse) | Op die taalspore van S.V. Petersen: ’n blik op sy verrekening van taaldiversiteit (Frank Hendricks) | S.V. Petersen, ’n pure impure digter of “siende blinde enkeling” (Wium van Zyl) |Erkenning-Herkenning-Ontkenning: Titus van Karin Amatmoekrim (M.Hum. Mursidah) |Van bloemenfeetjes en schraapzuchtige heksen, Chinese vrouwen in Indisch-Nederlands proza 1880-1950 (Widjajanti Dharmowijono) | “Die labirint van my geskiedenis”: J.M. Coetzee se voorgeslagte, wortels en die herkoms van sy skryftalent (J.C. Kannemeyer)

 

TN&A 2010 nr. 1 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Steward van Wyk, Wium van Zyl) | Kultuurstereotipering in Nederlandse moedertaalhandboeke (A. Engelbrecht, L. Sercu, C.N. van der Westhuizen en E.T. van Praag) | “Allengs wordt de spruyt een boom” (I). De Stellenbosche studentenvereniging “Ons Spreekuur” (1895-1919) en de taalkwestie (Ingrid Glorie) | Tekstredactie – een wetenschappelijke onderbouw voor de praktijk (Kris van der Poel en WAM Carstens) |  J.M. Coetzee en de allegorische lectuur van zijn werk (A.M.A. van den Oever) |’n Literêr-historiese perspektief op die skeppende prosa van G.R. von Wielligh (H.P. van Coller) | Multatuli in Suid-Afrika (Wium van Zyl)

 

TN&A 2009 nr. 2 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Steward van Wyk, Wium van Zyl) | “Drie keiserportrette” en die Romeinse geskiedenis in Nuwe verse van N.P. van Wyk Louw (Martjie Bosman) | Om Amsterdam te verbeel(d): ’n verkenning van die stadsruimte in 30 nagte in Amsterdam van Etienne van Heerden (Adéle Nel) | “[om] nou hier op oordeelsdag bontbokke te kom tel” – Wopko Jensma en die sensuurwetgewing van die jare sewentig (Leti Kleyn en Johann Lodewyk Marais) |“Die lied van die nuwe jong Suid-Afrika”: Die representasie van vervreemding in hedendaagse Afrikaanse protesmusiek (Burgert Senekal) |G.R. von Wielligh en die Afrikaanse taalbeweging (J.C. Steyn) | Landmeter Von Wielligh op ongekarteerde taallandskap (Corlietha Swart) 

 

TN&A 2009 nr. 1 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Steward van Wyk, Wium van Zyl) | Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Afrika en het Nederlands-Caribisch gebied (Ena Jansen) | Thomas François Burgers en die Nederlandse/Afrikaanse dorpsverhaal (Wium van Zyl) | Het literair motto: een raadsel dat om ontcijfering vraagt. Drie motto’s in Bidsprinkaan, ’n ware storie (2005) van André P. Brink (Inez Slagter en Ena Jansen) |“Vir elke daad is daar ’n tyd – C.J. Langenhoven, Etienne Leroux en die taak en visie van die skrywer (J.C. Kannemeyer) |De prekenbundel als getuigenis – Standaardafrikaans in de vroeg twintigste eeuw (H.P. Grebe) | Egidius as musikale interteks: Manifestasies van treur in Arnold van Wyk se Tristia (Mathildie Thom Wium)

 

TN&A 2008 nr. 2 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Ronel Foster, Gasredakteur) | Die verhale in en om die verse, met spesifieke verwysing na “Het stuwmeer” van Willem van Toorn (Heilna du Plooy) | C. Louis Leipoldt en J. Slauerhoff se reisgedigte oor die Ooste (Johann Lodewyk Marais) | Migrante- of verplasingspoësie in Nederlands en Afrikaans, met spesifieke verwysing na gedigte van Mustafa Stitou en Sydda Essop (Ronel Foster) | “Zo helpt poëzie.” Die funksie van taal in die verwerking van die verlies van ’n kind (Renée Marais) | Humor in die geesgenootlike kinderpoësie van Anna M.G. Schmidt en Philip de Vos – boeiend tot in die fyn grein van die taal (Betsie van der Westhuizen) | “In de trein naar het diepe Kaapstad”. De maiden trip van Vlaams literair ambassadeur Karel Jonckheere in Zuid-Afrika: een reconstructie van Tjalie Robinson (Yves T’Sjoen) 

 

TN&A 2008 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel | Literatuur als legitimasie (Ernst van Alphen) | Stories wat die waarheid lieg, en stories wat leuens verdoesel – ’n blik op op die “stories” in Indische Duinen (Adriaan van Dis, 1994), Sleuteloog (Hella Haase, 2002) en Agaat (Marlene van Niekerk, 2004) (Anette Jordaan) | Vaste werkwoordelijke verbindingen in het Nederlands en het Afrikaans (Joop van der Horst) | Het bos in. Een zoektocht naar middeleeuwse valkenliederen (Clara Strijbosch) | Seleksie- en ordeningsbeginsels in Adriaen Coenen se sestiende eeuse visensiklopedie (P H Swanepoel) | Anak Betawie: ’n verkenning van die skryfwerk van Tjalie Robinson (Steward van Wyk) | 18de-eeuwse brieven, taalverandering en de “language history from below” (Marijke van der Wal) | Die vertaler as eindredakteur – “In plaats van de liefde” (Karin Ratering Arntz en Ena Jansen) | Grensoorskrydende passie in die poësie van Antjie Krog en Anna Enquist: vroueverskynsel, konvensie of vernuwing? (Dorothea van Zyl) 

 

TN&A 2007 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel | Vergelyking in wysgerige en literatuurwetenskaplike perspektief (H.P. van Coller en D.F.M. Strauss) | De wet van behoud van poëzie (Maria van Daalen) | Straatname as Talige Merkers van die Verlede (Frank Hendricks) | Waarom muggenzifterij geen muggenzifterij is: recente Afrikaanse literaire werken in Nederlandse vertaling (Luc Renders) | Poëzie in een beeldcultuur (Geno Spoormans) | Twee “vrolijke schrijvers”. Boon, Van Niekerk en de vernieuwing van de roman (Annie van den Oever) | Over de eerste Nederlands-Engelse idioomlijst (Stanislaw Predota) | Die betroubare woord: ’n beskouing van Arabies-Afrikaanse, Maleierafrikaanse en Kaaps-Afrikaanse tekste as fonologiese bloudruk vir hedendaagse Praatafrikaans (Ernst Kotze)

 

TN&A 2007 nr. 1 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel | Abraham H. de Vries as kanoniseerder van die Afrikaanse kortverhaal (J.C Kannemeyer) | “Ek en my bruin vriend”: politieke en kleurkwessies in kortverhale van Abraham H. de Vries (Steward van Wyk) | “Die doel van ’n storie is om dit te herskryf”. Abraham H. de Vries se eksperimentering met intertekstualiteit en die herskrywing van eie kortverhale (Dorothea van Zyl) | Drie dekades te kort (Abraham H. de Vries) | De Afrikaanse connectie van meester Huizing. Over een veenkoloniaal taalkundige (Jan Noordegraaf) | Kanoniseringsindikasies in die bestaande resepsietekste aangaande ses Afrikaanse digdebute (Elbie Adendorff) | Wat is poësie?: die misterie van ’n ondefinieerbare genre (Lina Spies) | “Zij slapen. Eeuwen diep in mij”. De familiegeschiedenis afgebakend als een nieuw literair genre (Karin Ratering Arnst en Ena Jansen)

 

TN&A 2006 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redaksioneel | Danksy die dinge. Die huis en die Self in enkele naoorlogse Nederlandstalige en Afrikaanse gedigte (Barbara Kalla en Phil van Schalkwyk) | Durée van die poësie – simboliese tydloosheid. T.T. Cloete in gesprek met J.W.F. Werumeus Buning (Rensia Robinson) | Die verwantskap tussen Elisabeth Eybers en M. Vasalis (Lina Spies) | Drie gevalle van ‘oorgrens-funksionering’ tussen die Afrikaanse en Nederlandse literatuursisteme gedurende die twintigste eeu: H.A. Mulder, Jan Greshoff en Elisabeth Eybers (H.P. van Coller en B.J. Odendaal) | Twee digters op die podium: performatiwiteit in die oeuvres van Antjie Krog en Tom Lanoye (Jacomien van Niekerk) | “Kleine Jantje kreeg een vlieger.” Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap (Carel Jansen en Marijke Meijer Drees) | “Planke toe met die poësie!” ’n Voorlopige ondersoek na performances en happenings in die Nederlandse en Afrikaanse poësiesisteme (Elbie Adendorff)

 

TN&A 2006 nr. 1 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Om die grens oor te steek: Enkele bemiddelaars in drie romans van Lettie Viljoen/ Ingrid Winterbach l (Lenelle Foster) | Die dinamika van Kaaps-Hollands – belangrike nuwe insigte in die ontwikkeling en standaardisering van Afrikaans (H.P Grebe) | “Veral ons Vrystaters sal u daarvoor dankbaar bly.” Die ontvangs van Anna Barry se Boereoorlogdagboek Ons Japie (1960) (Ena Jansen) | Nomadisme en liminaliteit: De geheimzinnige verdwijning van Toorberg (Gitte Postel) |Mwana of Bwana Kitoko: een letter maakt een wereld van verschil (Luc Renders) |Die gesprek met Breytenbach Deel 1: Afrikaanse digters se poëtiese reaksie op Breytenbach as openbare figuur (Louise Viljoen) | “Hollands kom vanself” – Dutch instruction in the colony of Natal (1893 -1902) (Johan M. Wassermann)

 

TN&A 2005 nr. 2 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Redactioneel | Volstrekt herkenbaar. Ironisch realisme, autobiografisch schrijven en feminisme in de jaren zeventig (Sander Bax) | Deugnieten en leugenaars. Seksuele initiatie in Vlaams proza (Elke Brems) | Autobiografisch schrijven in recente dichtbundels: Stategieën van expliciete zelfreferentie en ontkenning (Odile Heynders) | Retrospectieve teleologie en seksuele identiteit: de “autobiografische vertelwijze” in Dubbelliefde (Andrea Lion) | Achterbergs autobiografie (Maaike Meijer) | Konfrontasie en vergifnis: ’n Outobiografiese lesing van Boesman my seun deur Deon Opperman (Hennie van Coller en Anthea van Jaarsveld) | Wit mans, swart vroue: Man-Bitch van Johan van Wyk (2001) en Kontrei van Kleinboer (2003) as seksuele outobiografieë (Andries Visagie)

 

TN&A 2005 nr. 1 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  ’n Resepsie-ondersoek na die 6 debuutdigbundels van 1999 – 2000 (Elbie Adendorff en Ronel Foster) | Neerlandismen, pidginismen en Afrikaans in brieven van twee Khoekhoen uit 1800 (Hans den Besten) | Die vader-seun-verhouding binne ’n postkoloniale konteks: Indische duinen (1994) van Adriaan van Dis (Gijs Dubbeld en Andries Visagie) | ’n Rooikopvrou met ’n verehoedjie?: Die manifestasie(s) en die rol van trieksterfiguur in Ingrid Winterbach se Niggie (Thys Human) |Kleedbenaminge: ’n Etimologiese verkenning (Johan Lubbe) | Die verhouding tussen (in)formele en (Nie-)Standaardgespreksafrikaans: die populêre stereotipe van registermarkering soos weergegee in die geïdealiseerde spraak van 7de laan (Gerald Stell en Ilse Feinauer)

 

TN&A 2004 nr. 2 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Poësie as herskrywing van die geskiedenis. Pirow Bekker se historiografiese metagedig "Apollo Smintheus" (Ronel Foster) | 'n Prys om te betaal? Die belang van historiese taalnavorsing in 'n etnies verdeelde samelewing (H.P.Grebe) | Een "Zwarte Legende" over het Nederlandse kolonialisme in de Travels (1801-1804) van John Barrow (Siegfried Huigen) | Wonderbaarlike volke en monsterdiere in Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant en die kognitiewe verankering van denkbeeldige kategorieë in die Middeleeuse lewens- en wêreldbeskouing (Piet Swanepoel) | Travestie en gay identiteit in Volmink (1981) van Hennie Aucamp (Andries Visagie)

 

TN&A 2004 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: De memsahib, de njonja en de njai. Seksuele moraal in de koloniale literatuur van het fin de siècle (Jacqueline Bel) | Die boekstawing van die sewentiende-eeuse landsreise. Die omsetting van gebeurtenis tot feit (Ronel Foster) | "...Een reuzen-taak, die bijna't onmogelijke vordert..." De boekenzendingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond (1902-1927) (Ingrid Glorie) | Onder de stolp van de tijd vandaan: een voorstudie naar de standaardisering van Afrikaans (H.P. Grebe) | Gesprek tussen twee kontinente: Louis Krüger met Marnix Gijsen (Gretel Wybenga & Adèle Nel)

 

TN&A 2003 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai
Inhoudsopgawe: “Bolwerk teen tyd en vergetelheid”: Karel Schoeman se outobiografiese aantekeninge (Willie Burger) | White Skin, Black Masks: Breyten Breytenbach’s African Selves (J.U. Jacobs) | Campbell’s Autobiographies: Versions of a Life (Nicholas Meihuizen) | Bendegeweld, seksualiteit en manlike subjektiwiteit in die outobiografie van Joseph Marble (Andries Visage) | Generic and Discursive Tensions in Winnefred and Agnes: The True Story of Two Women by Agnes Lottering (M.J. Daymond) | “Ons samelewing sal nog ingewikkelder gemaak word.” Twee vertelmomente van Anna Barry se Boereoorlogdagboek (Ena Jansen) | Herinnerd Indië: Autobiografische teksten van Indische migrantenschrijvers (Pamela Parrtnama) | Presenting and Re-presenting the Past: African Childhood recalled (Gina Buijs)

 

TN&A 2003 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Die (on)effektiwiteit van MIV / vigs-voorligtingsveldtogte en –voorligtingstekste in Suid-Afrika: normatiewe raamwerke, probleme en riglyne vir oplossings (Piet Swanepoel) | De psychologie van veilige seks en tekstontwerp (Henk Boer en Adelia Carstens) | De invloed van voorbeeldgeschiedenissen in fear appeals op de perceptie van de eigen-effectiviteit en de acceptatie van de boodschap (Hans Hoeken en Dymphie Geurts) | Die oorredende invloed van sleng en bron-ontvanger-ooreenkomste in MIV / vigs-materiaal (1998) (Elvis Saal) | How effective is the Department of Health’s leaflet on HIV / AIDS Counselling for low literate South Africans? (Adelia Carstens en Maritha Snyman) | Be wise – condomize? Over de relevantie van de culturele achtergrond van in Nederland wonende Ghanezen voor voorlichting over HIV / AIDS (Carel Jansen)

 

TN&A 2002 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai
Inhoudsopgawe: Epiloog by ’n “drama” in drie bedrywe: Eybers, Warren, Kannemeyer (Daniel Hugo) | Op weg na Welgevonden met emblematische uitrusting: Sewe dae by die Silbersteins gelezen in het kader van het embleem-onderzoek (Jerzy Koch en Julia Wysocka) | Die ontstaansgeskiedenis en agtergrond van Hubert du Plessis se liedere op Nederlandse tekste (Heinrich van der Mescht) | Hartland en Middelwêreld: die hantering van die spanning tussen die lokale en globale in Breytenbach se Dog Heart (1998) (Louise Viljoen) | “Ik de kameleon”. Hibriditeit in Henk van Woerden se trilogie oor Suid-Afrika (Andries Visagie) | “Ghi selt spreken dese woort”: Taalhandelinge en gender in die abel spel van Lanseloet van Denemerken (Rike Olivier)

 

TN&A 2002 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  Inleiding. Egodokumente in/en die literatuur anno 2002 (Ena Jansen) | Het onuitgegeven dagboek van een Parijse VOC-soldaat (1644-1651) (Dirk van der Cruysse) | “Want de egaliteit maalt de schepsels in het hoofd”. Egodocumenten, vrouwen en verre reizen (Marijke Barend) | “De groote waterheld”: een eerste verkenning van Geeraardt Brandts biografie Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (1687) (H. Duits) | Vermakelijke verhalen van een natuurlijke natuur-onderzoeker. De literaire vormgeving van de reisverslagen van François le Vaillant (Siegfried Huygen) | Omgaan met dagboeken. Over de receptie van de dagboeken van Willem de Clercq en H.-F. Amiel (Margaretha H. Schenkeveld) | Women’s South African War testimonies: remembering, forgetting en forgiving in Should we forget? (Liz Stanley)

 

TN&A 2001 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  Dans op een choreografie van gisteren. De Indo-romans van Alfred Birney (Wilfred Jonckheere) | Kun je met gedichten Nederlands leren? Jeugdpoëzie in het tweede-taalonderwijs (Josien Lalleman) | Letteren, tekstontwerp en digitalisering  (Alfons Maes & Carel Jansen) | Nederlandse pamfletten (ca. 1600 – 1750) als bron voor de literatuurgeschiedenis (Marijke Meijer Drees) | Oor die unieke en die universele in die Afrikaanse en Nederlandse etnobiologiese nomenklatuur (Piet Swanepoel) | Een “voorbeeldige lijderes”: lewen en werk van Ella Neethling (1862 – 1926) (Pieta van Beek) 

 

TN&A 2001 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe: Een intellectueel in de vroege Kaapkolonie: de nalatenschap van Jan Willem van Grevenbroeck (1644-1726) (A.V. van Stekelenburg) | Expedities vanuit Fort Lijdzaamheijd: representaties van het binnenland van zuidelijk Afrika door VOC-reizigers in de achttiende eeuw (Siegfried Huigen) | “De geloofwaardigste berigten omtrent de Hollandsche Afrikanen en hunne republiek”: Jacobus Stuart se representasie van die Transvaalse geskiedenis en sy emigrasieplan (Paul Dunn) | ’n Pot “truffels en paardenstront”. Die diskoers oor postmodernisme en poësie in die Nederlandse taalgebied (P.H. Foster) | Nederland in de romans van Karel Schoeman (Renée Marais) | Spaces of nationness: on myth, masks, music and Afrikaner identity (Stephanus Muller)

 

TN&A 2000 nr. 2 Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  Die uiting van emosie in enkele middelnederlandse tekste (C. Jac Conradie) | Alice in die kasteel van Udolpho – Renate Dorrestein se diaboliese sprokies (Louis Gaigher) | Botaniese obsessies: tulipomania, orchidelirium (Erika Lemmer) | Tekskeuse by die onderrig van Nederlands (Renée Marais) | “Earthly paradise” or “scorched earth”? Perspectives on the (Belgian) Congo in women’s writing (Henriette Roos) | Enkele teksverwerkings uit die latere poësie van Anton von Wilderode (D.F Spangenberg) | Tekstoegang, teksbegrip en die skemas agter Afrikaanse en Nederlandse literêre tekste – enkele metodologiese vrae en peilers vir navorsing.

 

TN&A 2000 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  “Waar hebben wij het aan verdiend?” ’n Beskouing van vier gedigte van Gerard Reve (Etienne Britz) | Terug na die plaas – postkoloniale herskrywing in Etienne van Heerden se Die stoetmeester (Herman Wasserman) | The fountain-head of Dutch fictional reconstructions of the Great Trek: J. Hendrik van Balen’s De Landverhuizers (Frederick Hale) | Wildheid en beschaving bij Peter Blum (Siegfried Huigen) | Maria (Murray) Neethling (1831-1912): een vergeten vrouwenschrijver uit Zuid-Afrika (Pieta van Beek)

 

TN&A 1999 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  Afrikaanse drama en toneel oor die Anglo-Boereoorlog, 1900 -1920; aspekte van identiteit (J.L Coetser) | Differentiating the concentration camps in Chris C. Euvrard’s Twee Susters (Frederick Hale) | “Ek ook het besluit om van my bittere lydingskelk te vertel.” Het meervoudige (post)koloniale vertoog in autobiografische vrouwenteksten over de Zuid-Afrikaanse Oorlog (1899 -1902) (Ena Jansen) | Het Nederlanderkorps in de Boerenoorlog (Paul Schulten) | Die wek van belangstelling in die Anglo-Boereoorlog deur Die Huisgenoot onder J.M.H Viljoen (J.C Steyn) | | Op soek na goed en kwaad. Twee resente romans oor die Anglo-Boereoorlog (Chris van der Merwe)

 

TN&A 1999 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  Die geding met die geheue: kontemporêre fiksie se bydrae tot teoretiese besinnings oor die historiografie (Etienne van Heerden) | Een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis (Eep Francken) | Kosmiese ironie in Harry Mulisch se De aanslag (Louis Venter) Voortrekker Values for Afrikaans Youth in Pieter van der Merwe Erasmus’s Twee Voortrekkertjies (Frederick Hale) | Leipolt, “oom Gert vertel” en Multatuli (Wium van Zyl) | “Het Babel van haar tijd”: Anna Maria van Schurman (1607 – 1678) en haar kennis van (oosterse) talen (Pieta van Beek)Addendum: noten bij artikel van Ena Jansen, “eene eeuw van onrecht” (Ena Jansen)

 

TN&A 1998 nr. 2 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  Redaksioneel | “Eene eeuw van onrecht” – De ethische problemen van getuigenverslagen. Van Johanna van Warmelo tot Antjie Krog (Ena Jansen) | De Marges certaal: Vondels Jeptha in genderperspectief (Agnes Sneller) | Vechtlust of verliefdheid? Dichterlijke verbeeldingen van Jacoba van Beieren (Olga van Marion) | Klaar om te wenden? Nederlands als tweede taal op de grens van millennia (Alice van Kalsbeek) | Zo dichtbij en toch zo ver: Specifieke problemen van Afrikaanssprekenden die Nederlands leren (Dineke Ehlers) | Tweede-taalverwerwing van 18de-eeuws Nderlands: natuurlijke methode versus grammatica en woordenboek? (Marijke J. van der Wal) | Die opleiding van Suid-Afrikaanse tekswetenskappers op Nederlandse patroon (Piet Swanepoel)

 

TN&A 1998 nr. 1 - Klik hier om die tydskrif af te laai

Inhoudsopgawe:  “Written with an eye on history”. Wartime Diaries of Internees as Testimonies of Captivity Literature (Esther Captain) | De onuitwisbare kenmerken van de zwarte stem. Over de stijl van Astrid H. Roemer(Michiel van Kempen) | Herschrijving in de Nederlandse koloniale literatuur? Albert Helmans De stlle plantage en De laaiende stilte.(Eep Francken) | De Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607–1678) als boek (Pieta van Beek) |Notwendiges Streben und notwendiger Verlust: Ironisierte Dekonstruktion und [poetischer] Konstruktivismus in Het volgende Verhaal von Cees Nooteboom. (Martina Elisabeth Eidecker) | Die “wellus van die vorm” as ’n poëtologiese oriëntering (Rensia Robinson)

Administrasie

Nerina Bosman

Voorsitter

Universiteit van Pretoria

Kontakgegewens:

nerina.bosman@up.ac.za

012 420 2335 (w)

 

Steward van Wyk

Ondervoorsitter en gasdosentskappe

Universiteit van die Wes-Kaapland

Kontakgegewens:

svanwyk@uwc.ac.za

021 959 2112 (w)

 

Terrence Carney

Penningmeester

Universiteit van Suid-Afrika

Kontakgegewens:

carnetr@unisa.ac.za

012 429 6683 (w)

 

Anthea van Jaarsveld

Sekretaris

Universiteit van die Vrystaat

Kontakgegewens:

vjaarsa@ufs.ac.za

051 401 2657 (w)

 

Tertius Kapp

Beursadministrateur en webwerf

Universiteit van Fort Hare

Kontakgegewens:

beurs@savn.org.za

 

 

 

 

 

 

 

 Icon-menu-Tydskrif